วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(ผลผลิตจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน กศน.สู่อาเซียน
๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิรามาร์ กรุงเทพมหานคร)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
 2. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนากลไกการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 4. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ให้เกิดกับประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาเซียน

มาตรการ
 1. พัฒนาหลักสูตรด้านอาเซียนศึกษา
 2. พัฒนาสื่อ
 3. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัด Event
 4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศอาเซียน
 5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มีความรู้ด้านอาเซียนศึกษา
 6. การจัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา
 7. จัดทำฐานข้อมูลอาเซียน
แผนงาน/โครงการ
 1. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. โครงการความรู้ด้านอาเซียนสู่ประชาชน (กิจกรรม event/อบรม/มหกรรม/ข่าวทีวี ฯลฯ)
 3. โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
 4. โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักอาเซียนศึกษา
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 6. โครงการมหกรรมอาเซียน
 7. โครงการจัดทำฐานข้อมูล อาเซียนออนไลน์
 8. โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์อาเซียนศึกษา (นิทรรศการ กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน การสอนภาษา ICT แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

มาตรการ
 1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกล การเรียนผ่านสื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การเทียบระดับการศึกษา เป็นต้น
 3. ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการรู้หนังสือ (อ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้)
 5. ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรรม
 6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ
 1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับหมู่บ้าน
 2. โครงการนำร่อง จัดตั้ง Buffer CLC และ Sister CLC สู่อาเซียน (กิจรรม เช่น ศูนย์อาเซียน สอนภาษาอาเซียน ICT สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาเพื่อนบ้าน จัดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น)
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรการ
 1. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวตกรรมทางการศึกษา
 2. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพ
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการศึกษาตลอดชีวิต
 4. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เพียงพอ
 6. ส่งเสริมกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
 7. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 9. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
 10. นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผล อย่างเป็นระบบทุกระดับ
แผนงาน/โครงการ
 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่อง หมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่อาเซียน ภาคละ ๑ แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน

มาตรการ
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ และเป็นสากล เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรไทยและอาเซียน
 3. พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับผู้เรียนประชาคมอาเซียน
 4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียน
แผนงาน/โครงการ
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
  2. โครงการพัฒนาสื่อ
  3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
 2. แผนพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ สำหรับผู้เรียนในประชาคมอาเซียน
  1. โครงการเทียบโอนอิสลามศึกษา
  2. โครงการเทียบทักษะภาษา
  3. โครงการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ
 3. แผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบสู่อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรการ
 1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการทำงานกับประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานอาเซียน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการ และงานวิชาการ
 4. พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานอาเซียน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน
 6. ส่งเสริมการพฒนาความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน โดยมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน/โครงการ
 1. แผนพัฒนาบุคลาการ
  1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน
  2. โครงการพัฒนาทักษะ ICT
  3. โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย
  4. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
 2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1. โครงการจัดทำเว็บไซต์อาเซียน
  2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT
 3. แผนพัฒนากลไกและระบบขับเคลื่อนงานอาเซียน
  1. โครงการจัดตั้งหน่วยงานและองค์กรดำเนินงานอาเซียนของ กศน
  2. โครงการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และรายงาน
 4. แผนพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาคมอาเซียน
  1. โครงการความร่วมมือ
  2. โครงการจัดตั้ง ศรช/ศกร ในประชาคมอาเซียน